ul. Francuska 2, 59-900 Zgorzelec, Polska

O NAS


Dziecko – najczulsza z materii, często rozbiegane i roześmiane, ciekawe wszystkiego co wokół, ale czasem niestety także zagubione. Zwłaszcza wtedy, kiedy jego rozwój z różnych powodów nie przebiega harmonijnie. Dziecko z zaburzeniami, z problemami m.in. motorycznymi, komunikacyjnymi czy emocjonalnymi potrzebuje szerszego spojrzenia i wieloaspektowego wsparcia tak, by możliwie najszybciej mogło wrócić na prawidłową ścieżkę rozwoju, wzmocnione i gotowe do dalszego poznawania świata.

Nasi specjaliści

DOROTA PIKULICKA

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC, PECS, MAKATON oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W 2006 roku ukończyłam studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskie na wydziale Pedagogika Opiekuńcza w zakresie: resocjalizacji. W tym samym roku podjęłam pracę jako nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu oraz rozpoczęłam studia uzupełniające i kursy kwalifikacyjne. W 2008 roku uzyskałam tytuł naukowy magistra w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, wydział Pedagogika Specjalna, kierunek studiów: Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami oraz innymi instytucjami w okolicach Zgorzelca. Stale staram się poszerzać warsztat mojej pracy oraz rozwijać umiejętności i wiedzę potrzebną do pracy z małymi pacjentami zgodnie z tym ukończyłam między innymi kurs w zakresie integracji sensorycznej (certyfikowany terapeuta SI),specjalizację metod: „Kinezjologia Edukacyjna – metoda P.G. Dennison”, zaświadczenie nr. 1953/06, „Neuro sensomotoryczna Terapia Taktylna wg. Dr. Świetlany Masgutowej” Certyfikat nr. NT-000 235, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,certyfikat nr. 15/WS/08, „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, certyfikat nr. 16/MDS/2009, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji”, drugi stopień, uzyskanie tytułu specjalisty komunikacji alternatywnej i wspomagającej, „Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji, MAKATON”, „Metody Stymulacyjne w Diagnozie i Terapii Dzieci autystycznych”, certyfikat: 2007/11/18/nr-6, „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie”, PECS.

Fascynują mnie dzieci, ich możliwości oraz postrzeganie świata. To one uczą mnie dystansu do wielu codziennych spraw. Dlatego praca stała się jedną z moich pasji. Uwielbiam również góry, narciarstwo alpejskie oraz kiteserfing.

 


MARTA GAJEWSKA

Nazywam się Marta Gajewska, jestem logopedą, certyfikowanym terapeutą Metody Krakowskiej, terapeutą dysleksji, członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Ukończyłam jednocześnie filologię polską i logopedię ogólną na Uniwersytecie Wrocławskim i należę do grona szczęśliwców, którzy mogą robić w życiu to, co kochają. Bycie logopedą daje mi ogromną satysfakcję ponieważ pozwala łączyć pracę z pasją, a tą od zawsze były dzieci. Możliwość ich poznawania z jednoczesnym obserwowaniem i właściwym stymulowaniem ich rozwoju, uczenie się ciągle na nowo ich dziecięcego spojrzenia na wszystko co wokół, patrzenie na ich spontaniczną radość z odkrywania nowej rzeczy sprawia mi ogromną przyjemność i utwierdza w przekonaniu, że droga jaką wybrałam jest tą właściwą ponieważ pozwala pomagać tym, którzy tego potrzebują, a ponadto zwraca uwagę na to, co w życiu ważne i motywuje do ciągłego rozwoju, co staram się sukcesywnie robić, aktywnie uczestnicząc w sympozjach, warsztatach i szkoleniach. Wierzę, że moja wiedza, zaangażowanie i pasja przyczynią się do prawidłowego rozwoju Państwa Pociechy i sprawią, że prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna będzie dla dziecka tak samo przyjemna jak skuteczna, a efekty nie każą na siebie długo czekać. Swoje doświadczenie pogłębiam również, pracując jako logopeda w Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w Radomierzycach oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, mamą, miłośniczką gór, skrzypiec i czekolady z orzechami.

 


MGR KATARZYNA ŻACHOWSKA

Jestem psychologiem, pedagogiem, trenerem TUS a także terapeutą ręki. W Centrum prowadzę terapie indywidualną oraz grupową dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.
Ukończyłam studia pedagogiczne uzyskując tytuł magistra, obecnie kończę studia magisterskie z psychologii klinicznej.

Swoją wiedzę stale poszerzam uczestnicząc w warsztatach oraz szkoleniach m.in:

– Trener TUS – certyfikat nr 212/02/2021

– Trener TUS osób z Autyzmem i Zespołęm Aspergera – certyfikat nr 239/02/2021

– Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”

– Trening Umiejętności Społecznych – certyfikat nr 23/03/2017

– Terapia ręki I i II stopnia, Terapia ręki III stopnia. Rozwijający – certyfikat nr 001/07/2016;

– Grafomotoryka. Diagnoza i terapia. – certyfikat nr 010/07/2016;
Prywatnie jestem żoną a także mamą dwóch chłopców, których rozwój jest moją inspiracją do pracy i motorem napędowym do ciągłego pogłębiania wiedzy. Uwielbiam podróże, długie spacery brzegiem morza i hobbistycznie swój własny ogród.


MAŁGORZATA ZABŁOCKA

Nazywam się Małgorzata Zabłocka, jestem terapeutą. W Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka ISTMUS prowadzę terapie niemowląt, dzieci oraz młodzieży z: – opóźnionym rozwojem psychoruchowy, – uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, – wadami genetycznymi, – zaburzeniami układu posturalnego ciała, W swojej pracy kieruję się wieloletnim doświadczeniem, empatią oraz pozytywnym nastawieniem. Doświadczenie zawodowe: – od 2001r. do chwili obecnej – SPZOZ w Zgorzelcu, odział rehabilitacji – od 2012r. do chwili obecnej – prywatna praktyka fizjoterapeutyczna – od 2012r. do chwili obecnej – Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci – od 2016 r. do chwili obecnej – Wrocławskie Hospicjum „Formuła Dobra” Prywatnie jestem żoną a także mamą dwóch wspaniałych synów oraz fanką koszykówki, która jest nasza tradycją rodzinną. Wolne chwilę spędzam na gotowaniu dla przyjaciół.

 


PATRYCJA WOŹNICKA

Jestem psychologiem oraz terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: Integracja Sensoryczna z certyfikatem diagnozy i terapii SI, pod patronatem PTIS. W toku rozwoju zawodowego, brałam udział w licznych szkoleniach m.in.: poziom podstawowy Programu MAKATON, Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym (A1, A2), Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych z wykorzystaniem AAC, Podstawowe założenia Metody Krakowskiej i jej zastosowanie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym, Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych według Delacato. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi trudnościami rozwojowymi, w tym spektrum autyzmu, zespołem Downa, MPD, niepełnosprawnością intelektualną oraz dysfunkcjami w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej i liceum w Zgorzelcu. W Centrum prowadzę terapie integracji sensorycznej. Bezpośredni kontakt z dziećmi stanowi dla mnie źródło radości i ogromnej satysfakcji zawodowej. Cenię w dzieciach szczerość i spontaniczność. Staram się, by moje zajęcia były dla dziecka atrakcyjne i wywoływały jego zadowolenie. W wolnych chwilach, poświęcam czas bliskim, wypoczywam na świeżym powietrzu i zwiedzam okolice.


ALEKSANDR KRZYŻANOWSKA

Jestem surdopedagogiem, psychodietetykiem, terapeutą EEG-Biofeedback, Warnke,Johanse n, TUS. Aktualnie rozpoczęłam naukę w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach jako protetyk słuchu. W Centrum Diagnozy i Terapii ISTMUS prowadzę terapię grupową i indywidualną dla osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Jestem pasjonatką swojego zawodu, dlatego stale wzbogacam swoją wiedzę różnymi szkoleniami m.in.: Trening Umiejętności Społecznych 240/kd/2020, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD APD/21/14, Podstawy neuropsychologii z diagnozą i terapią zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi PNDT 2/09/2020, Provider JIAS PL 0744/21, Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi,  trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych. 11952/DCP/12/2020, Podstawy oligofrenopedagogiki i zaburzeń neurorozwojowych z elementami diagnostyki psychopedagogicznej. POZN 1/08/2020, -EEG-Biofeedback I i II stopnia, EEG dla neuroterapeutów, Trening lateralizacji i terapia metodą Warnke, Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się z elementami treningu szybkiego czytania MNTS 156/11/2021, Wykorzystanie pracy ciała i masażu w terapii logopedycznej z dzieckiem z ASD. 12/WAR30BWEB11/2020, Eye tracking w edukacji 50/08/2020.
Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych córeczek oraz artystyczną duszą.

Justyna Wojtukiewicz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie w 2007 r uzyskałam tytuł magistra pedagogiki socjalnej. Przez wiele lat pracowałam w Ośrodkach Pomocy Społeczne i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie wspierałam rodziny i dzieci. Jednocześnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne oraz Logopedia. Obecnie zawodowo jestem czynnym nauczycielem przedszkola i logopedą. W ostatnich latach uczestniczyłam w szeregu szkoleń wspomagających pracę terapeutyczną z dzieckiem: „ Terapia ręki i wspierania rozwoju motorycznego dziecka”, „Zaburzenia integracji sensorycznej dzieci przedszkolnych”, „Mutyzm wybiórczy w terapii logopedycznej”, „Masaż Shantala w aspekcie logopedycznym”. Obecnie jestem w trakcie nabywania uprawnień do prowadzenia Terapii miofunkcjonalnej wg Anity Kittel.

W Centrum prowadzę terapię logopedyczną, zajmując się zaburzeniami mowy o charakterze nieprawidłowej realizacji głosek, opóźnieniami rozwoju mowy, wszystkimi rodzajami seplenienia, rynolalią, mową bezdźwięczną, niedokształceniami mowy o typie afazji oraz niepłynnościami mowy. Jako entuzjastka nauki przez zabawę i muzykę z przyjemnością obserwuję rozwój dzieci. A ich beztroski śmiech jest najpiękniejszą nagrodą.


Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus powstało z myślą o stworzeniu miejsca, które będzie niosło kompleksową pomoc dzieciom z wszelkiego rodzaju nieprawidłowościami rozwojowymi. Miejsca, którego ideą przewodnią będzie całościowe patrzenie na dziecko i w którym rodzic oprócz diagnozy, otrzyma także możliwość wieloaspektowej terapii. Szczególnie ważne było dla nas również udzielenie jak najlepszego wsparcia rodzicom i całym rodzinom dzieci, które do nas trafiają. Z tego powodu powstała przy Centrum Fundacja Autilio, która tworzy grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. Dzięki temu każdy rodzic, który tam trafi może liczyć nie tylko na wysłuchanie czy poradę, ale także na uzyskanie wielu przydatnych informacji na temat metod i form wsparcia.  Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus wraz z Fundacją Autilio stworzyły projekt, skupiający w sobie wiele cyklicznych wydarzeń takich jak konferencje, szkolenia, otwarte dni w ramach których organizowane są bezpłatne konsultacje ze specjalistami. Projekt, którego główną ideą jest dotarcie do jak największej liczby osób – zarówno rodziców jak i innych specjalistów i poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu.  Niezwykle ważne jest również to, że Fundację Autilio tworzą rodzice, które same borykają się z problemem autyzmu u swoich dzieci, co sprawia, że proponowana pomoc nabiera innego znaczenia.